Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
CRANE
2168 3f50
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viabeltane beltane
CRANE
8729 4c37
Reposted fromAgnese Agnese viaserplesniowy serplesniowy
2617 6bf3
Reposted fromLittleJack LittleJack viamaardhund maardhund
CRANE
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viamodalna modalna
CRANE
Reposted fromworst-case worst-case viabeltane beltane
0186 0925
Reposted fromnudes nudes viabeltane beltane
0270 a70f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamodalna modalna
6286 db0c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamyzone myzone
How wonderful it is, to be silent with someone.
— Kurt Tucholsky
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
5924 0580
Reposted fromNanutka Nanutka viabeltane beltane
CRANE
Reposted frommefir mefir
4849 2f52
Reposted fromLittleJack LittleJack viabeltane beltane
CRANE
6102 ce85
Reposted fromollardo ollardo viakropq kropq
CRANE

Żadne drzewo nie jest mocne ani odporne na burze, jeżeli często nie wstrząsają nim wichury, i właśnie pod nękającym naporem burzy nabiera siły i jeszcze mocniej korzeniami utwierdza się w ziemi. Słabe są drzewa, które wzrosły na słonecznych dolinach.


— Seneka
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viamodalna modalna
CRANE

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viamodalna modalna
CRANE
CRANE
Reposted fromshakeme shakeme viamissyseepy missyseepy
CRANE
1575 0348 500
Reposted fromkerosine kerosine viamodalna modalna
CRANE
8295 4ba6
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viamodalna modalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl