Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
CRANE
4462 cfba 500
CRANE
CRANE
3110 3b62
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
CRANE
3862 6e0a 500
Reposted fromsavatage savatage
CRANE
4170 8b0d
Reposted fromTangizz Tangizz viamaryjanejanis maryjanejanis
CRANE
6833 85d8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
CRANE
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaardhund maardhund
CRANE
3455 bae4 500
Reposted frommoomins moomins viamefir mefir
CRANE
4875 72a9 500

Ingmar Bergman

CRANE
8138 5561
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viamaardhund maardhund
CRANE
1567 8e96
Reposted fromursa-major ursa-major viamaryjanejanis maryjanejanis
CRANE
2970 2422 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viafelicka felicka
CRANE
2002 4b89
Reposted fromkarahippie karahippie viakmj kmj
CRANE
5027 f615 500
Reposted fromsavatage savatage viaMaryiczary Maryiczary
CRANE
2168 3f50
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viabeltane beltane
CRANE
8729 4c37
Reposted fromAgnese Agnese viaserplesniowy serplesniowy
2617 6bf3
Reposted fromLittleJack LittleJack viamaardhund maardhund
CRANE
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viakmj kmj
CRANE
Reposted fromworst-case worst-case viabeltane beltane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl