Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
CRANE
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viafelicka felicka
CRANE
Reposted fromFlau Flau viaserplesniowy serplesniowy
CRANE
4691 f059
CRANE
CRANE

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyc w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viaMaryiczary Maryiczary
CRANE
Poeta to taki, co umie w ładny sposób być nieszczęśliwy.
— Stanisław Lem - "Szpital przemienienia"
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 viabeltane beltane
CRANE
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viamodalna modalna
CRANE
Reposted frombluuu bluuu viamaryjanejanis maryjanejanis
CRANE
5667 1bdd 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
CRANE
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay viathebelljar thebelljar
CRANE
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaryjanejanis maryjanejanis
CRANE
7604 f1cd 500
Reposted fromnoticeable noticeable viaslowianecznik slowianecznik
CRANE
8557 f8a5
Reposted fromSTYLTE STYLTE viamefir mefir
6431 3a89
Reposted fromoskus oskus viamefir mefir
CRANE
Reposted fromthetemple thetemple viafelicka felicka
CRANE
What matters most is how well you walk through the fire.
— Charles Bukowski
Reposted frommefir mefir
CRANE
3986 4ea6
Reposted fromnyaako nyaako viamaryjanejanis maryjanejanis
CRANE
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMaryiczary Maryiczary
CRANE
7385 4a9c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl