Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
CRANE
CRANE
2048 550a
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
CRANE

"Ludzie obierają różne drogi szukając spełnienia i szczęścia. Fakt, że nie idą Twoją drogą, nie oznacza, że się zgubili"

— H. Jackson Brown
CRANE
2576 955f
Reposted frommslexi mslexi
CRANE
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viaMaryiczary Maryiczary
CRANE
CRANE
Reposted fromfelicka felicka viarainbowarrior rainbowarrior
CRANE
CRANE
CRANE
CRANE
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viaSTYLTE STYLTE
CRANE
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
4584 618b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
CRANE
4567 5327
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viamyzone myzone
3735 e201 500

Square du Vert-Galant, Paris, 1960.

Reposted fromLittleJack LittleJack viafelicka felicka
CRANE
- Ja nie chcę wygody. Chcę poezji. Chcę niebezpieczeństwa. Chcę wolności. Chcę dobroci. Chcę grzechu.
— A. Huxley, "Nowy wspaniały świat"
0063 484b 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka
CRANE
"Jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć wiedz, że musi do ciebie wrócić. Może w innej osobie, innym miejscu, czasie, ale wróci."
— Fiodor Dostojewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl