Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
How wonderful it is, to be silent with someone.
— Kurt Tucholsky
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
5924 0580
Reposted fromNanutka Nanutka viabeltane beltane
CRANE
Reposted frommefir mefir
4849 2f52
Reposted fromLittleJack LittleJack viabeltane beltane
CRANE
6102 ce85
Reposted fromollardo ollardo viakropq kropq
CRANE

Żadne drzewo nie jest mocne ani odporne na burze, jeżeli często nie wstrząsają nim wichury, i właśnie pod nękającym naporem burzy nabiera siły i jeszcze mocniej korzeniami utwierdza się w ziemi. Słabe są drzewa, które wzrosły na słonecznych dolinach.


— Seneka
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viamodalna modalna
CRANE

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viamodalna modalna
CRANE
CRANE
Reposted fromshakeme shakeme viamissyseepy missyseepy
CRANE
1575 0348 500
Reposted fromkerosine kerosine viamodalna modalna
CRANE
8295 4ba6
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viamodalna modalna
CRANE
CRANE
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viafelicka felicka
CRANE
9012 d045 500
Reposted fromkrzysk krzysk viafelicka felicka
CRANE
4416 4b78 500
Reposted fromtrickster trickster viamodalna modalna
CRANE
8947 7715
Reposted fromkarahippie karahippie viamyzone myzone
CRANE
4042 4e12 500
CRANE
CRANE
Reposted frommefir mefir
9737 5c3d 500

 I have a friend
I’ve never seen
He hides his head
inside a dream
Yes, only love
can break your heart

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl